Órganos de goberno e de administración

Asemblea Xeral de socios/as.

É o órgano supremo de Alumni USC e nela participa a totalidade dos socios e socias. Reúnese con carácter ordinario unha vez ao ano e de forma extraordinaria se se considera conveniente para o desenvolvemento das actividades.

Xunta Directiva

É o órgano executivo de Alumni USC e está formada polos seguintes membros: Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesoureiro/a e sete Vogais, ampliables ata un máximo de dez.

Xunta Directiva 2023-2027

O 14 de marzo 2023 renovouse a directiva polo vencemento do mandato da anterior.

A composición da mesma é a seguinte:

Presidenta: Eva López Barrio
Vicepresidenta: Luisa Rivas García
Tesoureiro: Enrique López Lorenzana
Secretaria: Carme Casado Casado

  • Vogais:
  • Teresa Bouzada Gil
  • Juan C. Cobas Gómez
  • María Curros Ferro
  • Loreto Fernández Fernández
  • Ariana Fernández Palomo
  • Víctor A. García Dopico
  • Modesto Gómez Rodríguez
  • Igor Mella Núñez
  • José A. Pardiñas García

Coordinadores de Alumni USC nos centros docentes

O ano 2018 creouse a figura de coordinador/a de Alumni USC nas facultades e escolas universitarias. O seu papel é popularizar e dar visibilidade á Asociación entre o persoal dos centros, non só entre o profesorado e o Persoal de Administración e Servizos, senón tamén, e sobre todo, entre o alumnado. As persoas que hoxe están a estudar na USC serán exalumnos/as en pouco tempo e é bo que se vaia creando un sentimento de pertenza á Institución.

Os coordinadores constitúen un apoio para a Xunta Directiva: dan a coñecer as actividades organizadas por Alumni USC e organizan outras pensadas especificamente para o persoal de cada centro.