Política de privacidade

Dende ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS E AMIGOS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA entendemos que é esencial manter unha relación transparente contigo, por iso, a continuación, presentámosche a nosa Política de Privacidade, para que en todo momento estés debidamente informado acerca de como recompilamos e tratamos de forma segura calquera dato que nos facilites.

Os teus datos serán tratados de conformidade coa lexislación vixente e, en concreto, de acordo ao establecido no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Tamén no referente á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Unha lectura detida da nosa Política de Privacidade aportarache a información que precisas para coñecer que destino lle daremos aos datos que nos proporciones.

1. ¿QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS TEUS DATOS?

Se ti, ou unha persoa autorizada, nos facilitou os teus datos, ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS E AMIGOS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con CIF: ESG15592413 somos o responsable do tratamento dos mesmos. Estes datos serán tratados de conformidade co disposto na normativa vixente sobre protección de datos persoais.

É posible que existan outros responsables nos tratamentos que realizamos, nese caso sempre informaremos de quen é o/a responsable do tratamento dos mesmos, así como dos seus datos de identificación.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS E AMIGOS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA comprométese ao cumprimento da obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para iso adoptamos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado de acordo co establecido no Regulamento.

2. ¿ONDE INFORMAMOS?

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS E AMIGOS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, a través da páxina web www.alumniusc.gal no apartado correspondente á política de privacidade. Mais información en “Aviso Legal”.

3. ¿QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

Os datos persoais que tratamos son:

 • Aqueles que ti decidas facilitarnos voluntariamente
 • Os datos derivados das comunicacións que manteñas connosco.
 • A información correspondente á túa propia navegación no caso de Servizos Online, (dirección IP ou información derivada de cookies ou dispositivos similares (podes ver a nosa Política de Cookies na web).
 • Aquela información que se encontre dispoñible en fontes accesibles ao público, á que lexitimamente podamos acceder.
 • Os datos que se deriven da relación contractual ou precontractual que manteñas connosco, incluída a túa imaxe, informándote sempre neste caso da posibilidade de captar a túa imaxe.
 • Os que terceiras persoas nos proporcionen sobre ti, existindo unha base lexítima para iso ou aqueles para os que obtivemos o teu consentimento.
 • Os datos de terceiros que ti nos facilites, previo consentimento do terceiro en cuestión.

4. ¿COMO TRATAMOS OS DATOS?

En ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS E AMIGOS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA tratamos os teus datos persoais sempre en estrito cumprimento da lexislación vixente. Ademais, informámosche de que contamos coas medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir un nivel óptimo de seguridade, garantindo con iso que só accederán aquelas persoas que teñan autorización, que os manteremos íntegros, evitando calquera perda intencionada ou accidental e que reforzamos os sistemas e servizos de tratamento de datos.

Con todo, debido a que ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS E AMIGOS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA non pode garantir a inexpugnabilidade da internet nin a ausencia total de hackers ou outros que accedan de modo fraudulento aos datos persoais, por iso comprométese a comunicarche sen dilación indebida cando ocorra unha violación da seguridade dos datos persoais que sexa probable que entrañe un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas físicas. Seguindo o establecido no artigo 4 do RGPD, enténdese por violación da seguridade dos datos persoais toda violación da seguridade que ocasione a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados aos devanditos datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

5. ¿CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO?

A base de lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

6. ¿COMO XESTIONAMOS AS COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS?

No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámosche que as mensaxes se dirixen exclusivamente ó seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. Se non es o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámosche que no suposto de que non desexes recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, nolo indiques por esta mesma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os teus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A túa solicitude será accionada nun prazo de un mes dende o seu envío. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola túa parte, entenderemos que aceptas e autorizas que nosa entidade siga realizando as referidas comunicacións.

7. ¿CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS TEUS DATOS?

Os datos persoais relativos a persoas físicas que ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS E AMIGOS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA recompilamos por calquera medio, conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión. Así mesmo, conservaranse mentres se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respectando en calquera caso os prazos legais de conservación. Concluído este período, os datos persoais serán eliminados de todos os sistemas de ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS E AMIGOS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

8. ¿OS TEUS DATOS SERÁN COMUNICADOS A TERCEIROS?

Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, salvo as xa informadas, que non sexa por unha obriga legal. Se por requirimento da Administración Pública ou das Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúe expresamente, se nos solicitan os teus datos, estes serán transmitidos.

De existir unha cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais fora dos casos anteriormente previstos, serás previamente informado para que nos prestes o teu consentimento se procede.

Pero para poder organizarnos correctamente, ter boas operativas e procedementos que garantan unha boa xestión ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS E AMIGOS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA pode ver necesario ter que contratar os servizos de asesores, profesionais, ou outras empresas de servizos para tratar datos baixo as nosas indicacións.

Este tratamento por conta de terceiros estará regulado nun contrato que consta por escrito ou algunha outra forma que permita acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o encargado do tratamento tratará os datos conforme as nosas instrucións e non os aplicará ou usará con fin distinto ao que figure en dito contrato, nin os comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

9. ¿CALES SON OS TEUS DEREITOS?

La normativa de protección de datos outórgalle os seguintes dereitos:

 • Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente.
 • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos se están tratando e as características do tratamento que se leva a cabo.
 • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces
 • Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que están sendo tratados.
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
 • Dereito de cancelación: Solicitar o cese do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.

Así mesmo, queremos informarte de que podes retirar o consentimento prestado sin que iso afecte á licitude do tratamento xa realizado, enviando a túa solicitude á mesma dirección indicada no parágrafo anterior. Neste caso, deberás acompañar á túa solicitude, copia do teu DNI ou documento acreditativo da túa identidade.

Se desexas mais información respecto ao tratamento dos teus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que consideres que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, podes dirixirte por escrito a ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS E AMIGOS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA en Casa da Concha, rúa da Conga nº 1, , 15782 – Santiago de Compostela (A Coruña) ou mediante correo electrónico a alumni@usc.es.

 • Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, ou domicilio e os datos acreditativos.
 • O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Non obstante, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase aportar a documentación que acredite esta representación do interesado.

Recordarche, ademais, que tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), se consideras infrinxidos os teus dereitos Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TEL: 901 100 099 – E-mail: ciudadano@agpd.es

10. ¿CAL É A FINALIDADE E BASE DE LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS DATOS?

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún, ou todos, dos Responsables de Tratamento enumerados con anterioridade.

ACTIVIDADE DE TRATAMENTOFINALIDADE DO TRATAMENTOBASE DE LEXITIMACIÓN
Gestión laboralGestión del personal para formalización de un contrato laboral, control de expedientes, gestión de nóminasRelación contractual
Gestión fiscal y contableTratamiento necesario para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y contablesRelación contractual Obligación legal para el/la responsable Intereses legítimos prevalentes del responsable o de terceros
Gestión de contactosTratamiento de los datos para poder mantener comunicaciones con los interesados/asRelación contractual Intereses legítimos prevalentes del responsable o de terceros Consentimiento expreso del interesado/a
Prevención de riesgos laboralesCumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la saludRelación contractual Obligación legal para el/la responsable
Gestión del portal de empleoPortal de empleo donde se pueden gestionar candidaturas a puestos de trabajo ofertados por empresas,y la gestión de curriculum de los candidatosIntereses vitales del interesado/a o de otras personas Consentimiento expreso del interesado/a
Organización de eventos y actividadesGestión y coordinación de actividades y eventos afines a la actividad de la entidad. Control de asistencia y participantes.Relación contractual Consentimiento expreso del interesado/a
Gestión de socios y socios protectoresGestiones necesarias con los socios/as de la organización: alta como asociado/a, cobro de cuotas, envíos informativos…y otras gestiones aprobadas en los estatutos de la organizaciónRelación contractual Consentimiento expreso del interesado/a
Gestión multimediaTratamiento de imágenes y/o vídeos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales y la promoción de las actividadesConsentimiento expreso del interesado/a
Envío de información de tercerosEnvío de información de terceros que colaboran con la entidad: información comercial, notificaciones sobre actos y eventos de interés, ofertas, información sobre productos y servicios, a clientes y/o potenciales clientes.Consentimiento expreso del interesado/a
Control laboralControl de asistencia de los empleados/as al puesto de trabajo (vacaciones, faltas de asistencia, registro de jornada)Relación contractual Obligación legal para el/la responsable Intereses legítimos prevalentes del responsable o de terceros
Organización de concursosAlta de participantes, gestión de las bases del concurso y entidades participantes o colaboradoras, publicación de ganadoresConsentimiento expreso del interesado/a
Gestión de la relación de becarios/as y estudiantes en prácticasMantenimiento de la relación contractual con becarios/as y estudiantes en prácticasRelación contractual
Gestión del registro de usuarios/as del taller emocionalRegistro, mantenimiento y conservación de usuariosRelación contractual Consentimiento expreso del interesado/a

Data de revisión: 23/12/20

11. ACEPTACIÓN E CAMBIOS NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

É necesario que o Usuario lese e estea conforme coas condicións sobre a protección de datos de carácter persoal contidas nesta Política de Privacidade, así como que acepte o tratamento dos seus datos persoais para que o Responsable do tratamento poida proceder ao mesmo na forma, durante os prazos e para as finalidades indicadas. O uso do Sitio web implicará a aceptación da Política de Privacidade do mesmo. NOME_RESPONSABLE resérvase o dereito para modificar a súa Política de Privacidade, de acordo ao seu propio criterio, ou motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doctrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou actualizacións desta Política de Privacidade non serán notificados de forma explícita ao Usuario. Recoméndase ao Usuario consultar esta páxina de forma periódica para estar ao tanto dos últimos cambios ou actualizacións. Esta Política de Privacidade foi actualizada para adaptarse ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos ( RGPD) e á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Este documento de Política de Privacidade foi revisado con data de : 23/03/22